การผลิต

ISO 14001

สงวนรักษาสิ่งแวดล้อม

ไทยชินเมวาเป็นบริษัทที่คำนึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เราใส่ใจสิ่งแวดล้อมโลกอยู่เสมอและไม่สร้างความเสียหายให้แก่ภาวะแวดล้อมอันเขียวชอุ่มของประเทศไทยด้วย ซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสมาชิกทุกคนของเราจึงเข้าร่วมกิจกรรมการสงวนรักษาสิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจัง
เมื่อปี 2005 เราได้รับใบรับรอง ISO 14001 (ฉบับปี 2004) และในปัจจุบันเรายังดำเนินงานเพื่อปรับปรุงภาวะแวดล้อมให้ดีขึ้นสืบไป

(เปิดวินโดว์อื่น)

ISO 14001 นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยชินเมวา จำกัดมีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ ISO 14001 (ฉบับปี 2004) ทั้งภายในและภายนอกองค์กรของตน
องค์กรประกอบด้วยกระบวนการผลิต, วัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์, บริการ และกิจกรรมอื่น ๆ
ในเมื่อกิจกรรมการผลิตและบริการทั้งหมดขององค์กรหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงกำหนดนโยบายดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบดังกล่าว :
หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดมลพิษและจำกัดผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับต่ำสุด
ใช้ไฟฟ้าและทรัพยากรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ, กฎหมายและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
กำหนดพร้อมทั้งทบทวนจุดประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ องค์กรจึงทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานสงวนรักษาสิ่งแวดล้อมและสื่อสารไปยังสาธารณชน
ดังนั้น สมาชิกทุกคนขององค์กรจะต้องเข้าใจนโยบายดังกล่าวข้างต้นและปฏิบัติตาม ภายใต้คำขวัญ:
"ส่งเสริมและสงวนรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

จุดประสงค์และเป้าหมาย

กิจกรรม, ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมดขององค์กรอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นจึงมีการกำหนดจุดประสงค์และเป้าหมายขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบเหล่านั้น ดังต่อไปนี้

จุดประสงค์เป้าหมาย
1 ลดการใช้ไฟฟ้าเพื่อสงวนรักษาพลังงานซึ่งมีผลกระทบทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก 1 เพิ่มปริมาณการผลิต ต่อ การใช้ไฟฟ้า 5% ภายในปี 2022
(จาก 196.47 บาท/kWh ไปเป็น 208.26 บาท/kWh)
2 ลดการปล่อยแก๊สพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2 เพิ่มปริมาณการผลิต ต่อ การใช้ทินเนอร์ทำความสะอาดชิ้นส่วน 5% ภายในปี 2022
(จาก 27,695.29 บาท/ลิตร ไปเป็น 29,357.00 บาท/ลิตร)
3 ลดปริมาณของเสียมีพิษที่เกิดจากขั้นตอนการทาสี เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3 เพิ่มปริมาณการผลิต ต่อ การใช้สี 5% ภายในปี 2022
(จาก 11,565.98 บาทt/ลิตร ไปเป็น 12,258.99 บาท/ลิตร)
4 ลดปริมาณขยะอุตสาหกรรมที่มีวัตถุอันตรายปะปนอยู่ และลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 4 เพิ่มปริมาณการผลิต ต่อ การใช้เศษผ้า 10% ภายในปี 2022
(จาก 92,740.40 บาท/กก ไปเป็น 103,869.24 บาท/กก)