การผลิต

ISO 14001

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายสิ่งแวดล้อม

ในทุกกิจกรรมการผลิตและบริการขององค์กรสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญ ของสิ่งแวดล้อมจึงได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้

  1. 1.มุ่งป้องกันการก่อให้เกิดมลพิษต่าง ๆ
  2. 2.มุ่งเน้นการใช้พลังงานไฟฟ้า ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
  3. 3.มุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
  4. 4.ทบทวนและปรับปรุงดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
  5. 5.กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนด

วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับฟังก์ชัน ตำแหน่ง และกระบวนการที่อุทิศให้กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์มีดังต่อไปนี้

A) สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม
B) สามารถวัดผลได้
C) เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
D) เฝ้าติดตาม
E) มีการสื่อสาร
F) มีการปรับปรุงให้ทันสมัยตามความเหมาะสม