ข้อมูลบริษัท

ปรัชญาของกลุ่มชินเมวา

อุดมการณ์ของบริษัท

กำหนดเมื่อวันที่ 6 มกราคม 1964

ค่านิยมที่กลุ่มชินเมวายึดมั่นมาตลอดเป็นจิตวิญญาณพื้นฐานที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

清潔・誠心・堅実・進取
สะอาด จริงใจ มั่นคง พัฒนา

ปรัชญาด้านการบริหาร

กำหนดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2020

วิธีคิดที่เป็นรากฐานการบริหาร ที่แสดงถึงภารกิจ วัตถุประสงค์ และเหตุผลแห่งการมีอยู่ของกลุ่มชินเมวาซึ่งจะไม่สั่นคลอนแม้สิ่งแวดล้อมโดยรอบจะเปลี่ยนแปลงไป

ShinMaywa Group will contribute to the overall well-being of humanity, bringing unstinting innovation for a stable society and positive living environment.

วิสัยทัศน์ระยะยาว

กำหนดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2020

การแสดงภาพที่กลุ่มชินเมวาตั้งเป้าหมายไว้ในปีค.ศ. 2030 โดยอิงจากปรัชญาด้านการบริหารของเรา

To respond to global society needs, we will be a true value co-creation company that advances urban, transportation and environmental infrastructures.

แนวทางการปฏิบัติ

กำหนดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2020

นโยบายพื้นฐานด้านการปฏิบัติที่พนักงานทุกคนของกลุ่มชินเมวาควรนำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิง "ปรัชญาด้านการบริหาร" และ "วิสัยทัศน์ระยะยาว" นี่คือสิ่งที่พนักงานแต่ละคนต้องยึดมั่นปฏิบัติตนทุกวัน

To respond to global society needs, we will be a true value co-creation company that advances urban, transportation and environmental infrastructures.

ประมวลจรรยาบรรณ

กำหนดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2020

กฎเกณฑ์เหล่านี้ตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริษัทของกลุ่มชินเมวาแต่ละแห่งและพนักงานทุกคน สามารถสร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้กับสังคมที่กว้างขวาง ระบุประเด็นที่ต้องปฏิบัติโดยหน่วยต่าง ๆ ภายในบริษัท รวมถึงบริษัท องค์กร และบุคคล

To respond to global society needs, we will be a true value co-creation company that advances urban, transportation and environmental infrastructures.