การผลิต

ISO 9001

วิสัยทัศน์

บริษัท ไทยชินเมวา จำกัด มุ่งมั่นจะเป็นผู้นำทางการตลาดเกี่ยวกับกระบอกไฮดรอลิกรถบรรทุกเฉพาะกิจเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย

พันธกิจ

 • บริษัทมุ่งเน้นในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ พัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าตามมาตรฐานคุณภาพสากล และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต
 • บริษัทส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและคุณค่า พร้อมทั้งพัฒนาทักษะและความรู้ให้ดียิ่งขึ้น
 • บริษัทจะเพิ่มยอดขายและขยายส่วนแบ่งการตลาดให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและขยายไปยังตลาดต่างประเทศ

กลยุทธ์ขององค์กร

 1. 1.พัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มความตระหนักของพนักงานทุกระดับ เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้า ความสามารถในการผลิตและการบริการ มีต้นทุนต่ำ และสุขภาพขององค์กร
 2. 2.จัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ผ่านแหล่งจัดซื้อที่หลากหลาย
 3. 3.รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและหาลูกค้าใหม่ โดยการออกพบปะลูกค้า จัดงานแสดงสินค้า และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณา
 4. 4.จัดตั้งศูนย์บริการอะไหล่ครอบคลุมทุกภูมิภาค
 5. 5.ขยายตลาดสินค้า เทเลสโคปิก ไปยังตลาดต่างประเทศ

นโยบายคุณภาพ ISO 9001

 1. 1.มุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อลดความผิดพลาดและความสูญเสียในทุกกระบวนการ
 2. 2.ปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้าด้านคุณภาพและการส่งมอบ ตลอดจนปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 3. 3.ดำเนินงานกับคู่ค้าด้วยความยุติธรรม และซื่อสัตย์ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่า วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่สังซื้อ สั่งผลิต มีคุณภาพตามที่กำหนด เพียงพอและส่งมอบตรงเวลา
 4. 4.มั่นใจว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ เหมาะสมและต่อเนื่อง มีความเข้าใจในมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 5. 5.ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ
 6. 6.มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องตามพันธะสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง